Podmienky komunikačného systému Verejný rozhlas

 

I. Predmet zmluvy

 1. Predmetom plnenia Poskytovateľa je poskytovanie komunikačného systému Verejný rozhlas. Poskytovateľom odberateľovi služby (ďalej Užívateľ), ktorý využíva Verejný rozhlas na poskytovanie informácií.

II. Cena a platobné podmienky

 1. Užívateľ sa zaväzuje hradiť Poskytovateľovi riadne a včas cenu stanovenú v Zmluve alebo v Objednávke komunikačných kanálov Verejný rozhlas.
 2. Cenu za komunikačný systém Verejný rozhlas môže užívateľ uhradiť nasledovným spôsobom:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet č. SK1183300000002101633711
 1. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba na viac zúčtovacích období, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru vopred tak, aby cena bola zaplatená ešte pred začatím príslušného obdobia. Ak nebude cena riadne a včas zaplatená, je Poskytovateľ oprávnený pozdržať svoje plnenie až do úplného uhradenia vyúčtovanej čiastky.
 2. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba jednorazová alebo služba, ktorej cena je určená podľa skutočného rozsahu čerpania, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru za také plnenie po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo poskytované. Ceny komunikačných kanálov uvedené v Zmluve alebo Objednávke sú platné ku dňu uzavretia Zmluvy alebo Objednávky. Pri zmene Cenníka komunikačných kanálov Verejný rozhlas oproti Zmluve alebo Objednávke sú platné ceny uvedené v Cenníku komunikačných kanálov Verejný rozhlas, a to odo dňa jeho účinnosti.
 3. Splatnosť faktúr sa dojednáva v dĺžke 14 dní od vystavenia faktúry Poskytovateľom.
 4. Uzatvorením Zmluvy či potvrdením Objednávky Užívateľ súhlasí s tým, že vyúčtovanie ceny za objednané služby môže Poskytovateľ uskutočniť v elektronickej forme (ďalej len Elektronická faktúra). Užívateľ berie na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v písomnej forme, a že vystavením Elektronickej faktúry už Poskytovateľ nie je povinný zasielať Užívateľovi faktúry v písomnej forme. Poskytovateľ má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v písomnej forme.
 5. Ak právny poriadok Užívateľa nepripúšťa použitie Elektronickej faktúry, alebo pre ňu stanovuje určité podmienky, je Užívateľ povinný o tom Poskytovateľa informovať bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy či potvrdení Objednávky, inak nie je oprávnený sa na účely splatnosti ceny takejto skutočnosti dovolávať.

III. Trvanie zmluvy

 1. Zmluva alebo Objednávka sa uzatvára na dobu, ktorá je v nej uvedená.
 2. Ak nie je v Zmluve alebo v Objednávke uvedené inak, platí pri plnení objednanom na viacerých zúčtovacích obdobiach, že začiatkom doby plnenia je prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí Zmluvy alebo potvrdení Objednávky, dobou plnenia je 1 rok, uplatní sa postup pre predĺženie záväzku podľa Zmluvy či Objednávky a interval platby je jednoročný.
 3. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi pri opakujúcom sa plnení objednanom na viacerých zúčtovacích obdobiach druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení zmluvného vzťahu, a to najneskôr 1 mesiac pred dátumom ukončenia poskytovania služieb podľa Zmluvy alebo Objednávky, po uplynutí doby trvania zmluvného vzťahu sa poskytovanie plnenia automaticky predlžuje o jeden rok, a to opakovane.

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo aj zastaviť poskytovanie služieb v prípadoch, keď sú alebo podľa Poskytovateľa môžu byť služby Užívateľom používané v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi, zmluvnými dokumentmi alebo s podmienkami poskytovania služieb mobilných operátorov alebo iných nenahraditeľných dodávateľov služieb, ale aj z iných obdobných dôvodov alebo z dôvodov stanovených v týchto Podmienkach. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť začať alebo pozastaviť plnenie predmetu Zmluvy alebo Objednávky výslovne aj na dobu, kedy voči nemu Užívateľ neplní svoje záväzky.

V. Povinnosti a zodpovednosť Užívateľa

 1. Užívateľ sa zaväzuje užívať komunikačný systém Verejný rozhlas v súlade so Zmluvou, príp. Objednávkou, týmito Podmienkami a platným právnym poriadkom.
 2. V prípade, že sa Užívateľ dozvie o možnom porušení právnych predpisov, ktoré súvisia s plnením Zmluvy alebo Objednávky, je povinný o tom Poskytovateľa bezodkladne informovať a poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri zjednaní nápravy.
 3. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť prístupy do komunikačného systému Verejný rozhlas len oprávneným osobám.
 4. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah a formu ním komunikovaných oznámení, vrátane zodpovednosti autorskoprávnej, pretože prostredníctvom užívateľského rozhrania sám zadáva jednotlivé oznámenia na odovzdanie Príjemcom informácií. Užívateľ berie na vedomie, že táto jeho zodpovednosť nezaniká žiadnou činnosťou Poskytovateľa, pretože Užívateľ stále zostáva odosielateľom oznámenia.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že telefónne čísla u Príjemcov informácií môžu meniť svojho majiteľa, a zaväzuje sa prijať vhodné opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, na to, aby sa oznámenie dostalo k osobe, ktorá má byť ich adresátom, teda aby nepresné údaje boli opravené alebo vymazané.
 6. Ak má byť podľa všetkých okolností Príjemcom informácií (adresátom notifikačného oznámenia) maloletá osoba, najmä potom osoba mladšia ako 15 rokov (napr. pri notifikáciách v rámci školských krúžkov a pod.), Užívateľ sa výslovne zaväzuje zabezpečiť súhlas jeho zákonného zástupcu so zasielaním takýchto oznámení.

VI. Zodpovednosť za škodu, vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, že obsah Užívateľom zasielaných oznámení preukázateľne poškodzuje Poskytovateľa alebo mu spôsobuje ujmu, a to z dôvodu, že je v rozpore s platnými právnymi predpismi, zmluvnými dokumentmi alebo odporuje dobrým mravom, najmä ak Užívateľ nedodrží obmedzenia pre zasielanie oznámenia, je Poskytovateľ oprávnený požadovať po Užívateľovi náhradu celej vzniknutej ujmy, a to vrátane zmluvných pokút a sankcií, ktoré Poskytovateľ zaplatil tretím stranám (orgánom verejnej moci, operátorom, ostatným zmluvným partnerom atď.) v dôsledku konania Užívateľa.
 2. Užívateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi ujmu vzniknutú každým svojim jednotlivým pochybením, ktoré môže spočívať najmä v tom, že
 • zadá na odoslanie oznámenie, ktoré bude v rozpore s dobrými mravmi, s právnym poriadkom SR alebo zmluvnými dokumentmi; keďže Príjemcami informácií môžu byť aj osoby mladšie ako 18 rokov, porušením dobrých mravov sa rozumie aj ponuka služieb pre dospelých, bude poškodzovať iného súťažiteľa alebo Poskytovateľa,
 • Príjemcovia informácií odmietne poskytnúť plnenie podľa svojho oznámenia alebo pre početnosť jeho oznámení bude jeho konanie z pohľadu priemerného spotrebiteľa vnímané ako hrubo obťažujúce,
 • Užívateľ inak poruší dojednanie Zmluvy, či Objednávky.
 1. V prípade omeškania Užívateľa s úhradou za služby Poskytovateľa podľa ním vystavenej faktúry je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania od prvého dňa po splatnosti faktúry. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá v rozsahu povolenom právnymi predpismi za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy či Objednávky alebo v akejkoľvek súvislosti s nimi. Poskytovateľ tak okrem iného nezodpovedá za ujmu, ktorá vznikne v dôsledku:
 • poruchy, opravy alebo údržby sietí mobilných operátorov, alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb,
 • obmedzenie alebo zastavenie poskytovania služby v dôsledku obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby zo strany mobilného operátora alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb, napríklad v dôsledku štrajku, lokálneho výpadku elektrického prúdu, teroristického útoku, živelných pohrôm, iných krízových situácií a podobne,
 • nesprávneho použitia systému komunikačného systému Verejný rozhlas alebo ktorejkoľvek jej časti Užívateľom,
 • nesprávneho použitia systému komunikačného systému Verejný rozhlas alebo ktorejkoľvek jej časti, výslovne mobilné aplikácie, zo strany Príjemcov informácií; takýmto nesprávnym použitím sa rozumie napr. nepravé hlásenie podnetov alebo nepravá odpoveď v ankete,
 • chybných dát dodaných do komunikačného systému Verejný rozhlas tretími stranami alebo ich chybnou interpretáciou, ich ďalším spracovaním alebo zdieľaním,
 • chýb v prenose, nekvality dát alebo nedostatočnej bezpečnosti dát počas prenosu prostredníctvom prostriedkov iných subjektov,
 • nedostupnosti služieb v dôsledku nedostatočného, ​​nedostupného alebo nefunkčného pripojenia k sieti internet či technického vybavenia na strane Užívateľa či Príjemcu informácií.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 • právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 1. Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne na uvedenej adrese vyššie, alebo prostredníctvom E-mailu: dian@gmail.com
 2. Prevádzkovateľ od užívateľa získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr.
 3. V súlade s článkami 24 a 32 GDPR prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná riziku, zohľadňujúc pritom najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto opatrenia zahŕňajú najmä ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k osobným údajom, ako aj prístupu k nim, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Ďalej sme zaviedli postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby, výmaz osobných údajov a zabezpečenie reakcie na porušenie ochrany osobných údajov. Okrem toho, ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji a výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany osobných údajov pomocou technologického návrhu a pomocou prednastavení vhodných na ochranu údajov (čl. 25 GDPR).
 4. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 5. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Tieto Podmienky sa obdobne vzťahujú aj na plnenie na základe zmluvy alebo objednávky komunikačného systému Verejný rozhlas.
 3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť Podmienky alebo ich časť a Cenník pri zmene technických, prevádzkových, obchodných či organizačných podmienok na svojej strane alebo pri zmenách na trhu, a to v celom rozsahu. O všetkých zmenách bude Užívateľ informovaný písomne ​​alebo elektronickými prostriedkami s využitím údajov poskytnutých Užívateľom, a to najmenej mesiac pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. V prípade, že Užívateľ s novými Podmienkami alebo novým Cenníkom nebude súhlasiť, je oprávnený Zmluvu vypovedať s mesačnou výpovednou dobou - do uplynutia výpovednej doby platí pre Užívateľa pôvodné znenie Podmienok. Na výpoveď doručenú po nadobudnutí účinnosti zmien sa neprihliada. V prípade, že Užívateľ Zmluvu nevypovie, má sa za to, že so zmenou súhlasí. Akékoľvek oznámenie Užívateľa o tom, že nesúhlasí so zmenou Podmienok, má rovnaké účinky ako výslovná výpoveď Objednávky.
 4. Tieto Podmienky sú účinné od 01. 09. 2022.